SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Závěti, listiny o vydědění a ustanovení správce dědictví

Závěť a listina o vydědění jsou listiny, kterými je možné upravit okruh svých dědiců a upravit tak svoje majetkové poměry pro případ úmrtí. Originál závěti nebo listiny o vydědění sepsané notářem zůstává u notáře bezpečně uložen. Existence listiny je dále evidována v Centrální evidenci závětí vedené Notářskou komorou České republiky.

Listinou o ustanovení správce dědictví je možné ustanovit osobu, která bude vykonávat správu majetku zůstavitele v období mezi jeho úmrtím a skončením řízení o dědictví. Ustanovení správce dědictví má své opodstatnění především v případech, kdy zůstavitel vlastnil rozsáhlejší majetek, jehož správa vyžaduje zvýšené nebo odborné úsilí. Pro listinu o ustanovení správce dědictví je nutná forma notářského zápisu, její originál zůstává v úschově notáře a její existence je opět evidována ve zvláštní evidenci vedené Notářskou komorou České republiky.